ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Abdullah Gül Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Abdullah Gül Üniversitesinde yaz okulu eğitim öğretimi ve uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,

ç) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve

Yaz Okulunda Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amacı

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.

b) Lisansüstü programlarda, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi.

c) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması.

ç) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması.

d) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması.

e) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.    

f) Diğer Üniversitelerin öğrencilerine üniversitemizdeki dersleri alma imkanı sağlanması.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez.

(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yaz okulunda ders ve/veya gruplarının açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; lisans derslerinde en az on, öğrenci sayısının beş ile on olması durumunda dersin öğretim üyesinin kararına bırakılması beşten az olması durumda ise dersin kapatılması, lisansüstü derslerde ilgili öğretim üyesinin görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli yönetim kurulu kararı gerekir.

(4) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en az yedi haftadır.

(2) Yaz okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.

Kayıt

MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda bir öğrenci en çok yirmi AKTS veya üç ders alabilir.

(2) Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.

Dönem sonu değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.

(2) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(3) Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler sınamalı duruma düşer.

(4) Yaz Okulunda alınan notlar transkriptlerde Yaz Okulu dönemi olarak gösterilir.

(5) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandıktan sonra 15.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.