ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) lisans programlarına yatay geçiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, AGÜ ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

b) İMS: AGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Muafiyet Sınavını,

c) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite/AGÜ: Abdullah Gül Üniversitesini,

e) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik, Ortak Müfredat, Kontenjanlar

İngilizce yeterlik

Madde 5 - (1) AGÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur. İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler Hazırlık Sınıfına kabul edilir.

(2) Adaylar, AGÜ İMS veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınav sonuçlarından herhangi birinden alacakları geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

Ortak Müfredat

Madde 6 - (1) Yatay geçiş ile AGÜ’ye kabul edilen ve İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olan öğrenciler ilk yıl Ortak Müfredat derslerini alırlar.

Kontenjanlar

Madde 7 - (1) Yatay geçiş kontenjanları ilgili yönetmelik çerçevesinde  belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisans programlarına bahar yarıyılı için ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına sadece AGÜ öğrencileri başvurabilir.

(3) Yatay geçiş kontenjanlarında kontenjanların ilan edilmesinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.

(4) Yeterli sayıda başvuru olmasına rağmen, kontenjanların akademik gerekçelerle doldurulmaması ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurullarının takdirindedir.

Kurumlararası kontenjan

Madde 8 - (1) Kurumlararası kontenjan, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim  süresi, YGS/LYS puan türü, öğretim programı vb. özellikler göz önüne alınarak ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

(3)  Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen öğrenciler kurumlararası kontenjan kapsamına dâhil edilerek değerlendirilir.

a) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran TC ve KKTC uyruklu öğrenciler

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran TC ve KKTC uyruklu öğrencilerden liseyi Türkiye’de bitirenler

c) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören uluslararası öğrenciler

(4) Kurumlar arası kontenjanda programların birinci sınıfı ile son sınıfına kontenjan açılmaz.

Kurum içi kontenjan

Madde 9 – (1) Bu kontenjanın amacı üniversiteye giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan programlara tercih yapan AGÜ öğrencilerine program değiştirme olanağı tanımaktır.

(2) Kurum içi kontenjanı, ikinci ve altıncı yarıyılları da kapsayan yarıyıllar  için belirlenir.

(3) Kurum içi kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel  kontenjanının yüzde onbeşini geçemez.

Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı

Madde 10 – (1) Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve Türkiye  dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini sürdüren uluslararası başarılı lisans öğrencileri için ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanında programların birinci sınıfı ile son sınıfına kontenjan açılmaz.

(3) Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı, kurumlararası kontenjanın yarısını geçemez.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş Kontenjanı

Madde 11-(1) Merkezi Yerleşme Puanı ile geçiş kontenjanı, öğrencinin yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olduğu durumlar için belirlenen yatay geçiş kontenjanıdır.

(2) Merkezi Yerleştirme Puanı ile geçiş kontenjanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bu kontenjan kapsamında son sınıfa kontenjan açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşulları

Madde 12 – (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu yarıyıllara ait programın müfredatında belirtilen tüm dersleri almış ve D/S veya eşdeğeri notu ile geçmiş olması zorunludur. Kayıtlı olduğu yarıyıllarda, program müfredatında yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarısız olan (F, NA, U, I, W veya eşdeğeri) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.5/4.0 (yüzlük sistemler için en az 90/100) olması zorunludur. 

d) Yatay geçiş başvurusu yapan adayların İngilizce dil yeterliğini, Üniversite Senato’sunun kabul ettiği sınavlardan biri ile belgeleyenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Kurum içi kontenjanı için başvuru koşulları

MADDE 13 - (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu yarıyıllara ait programın müfredatında belirtilen tüm dersleri almış ve D/S veya eşdeğeri notu ile geçmiş olması zorunludur. Kayıtlı olduğu yarıyıllarda, program müfredatında yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarısız olan (F, NA, U, I, W veya eşdeğeri) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.30/4.00 olması zorunludur. 

Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı başvuru koşulları

Madde 14 – (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için , kurumlararası yatay geçiş kontenjanı başvuru koşullarına ilave olarak AGÜ Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş Kontenjanı için Başvuru Koşulları

Madde 15 - (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için, yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapan adaylardan sadece İngilizce Hazırlık ve birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir. Diğer adayların başvuru esnasında İngilizce dil yeterliğini, Üniversite Senato’sunun kabul ettiği sınavlardan biri ile belgelemesi gerekir.

LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar

Madde 16 – (1)  Kayıtlı oldukları programa ÖSYS ile yerleştirilmiş olan adaylar, üniversiteye yerleştikleri yıla ait ÖSYS belgesi ile başvurmak zorundadır.

(2) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları programa, yurt dışından öğrenci kontenjanından başvuru yaparak kabul edilmiş adaylar ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan başvuran adaylar, AGÜ Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen belgeler ile başvurmak zorundadır.

(3)  Yatay geçişte göz önüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu YGS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı göz önüne alınır.

(4)  Kurumlararası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari YGS/LYS puanına ilişkin koşullar ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(5)  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler.

(6) YGS/LYS veya eşdeğeri puanlara ilişkin belgeler başvuru sırasında sunulur. Bu sonuçlar ilgili akademik kurullarda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin başarı sıralamasında kullanılır.

Başvuru tarihleri ve yeri

Madde 17 – (1)  Başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversite tarafından ilgili internet adreslerinde ilan edilir.

(2) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili internet adresinde belirtilen şekilde yapılır.

(3) Geç başvurular işleme alınmaz.

(4) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayan adayların bilgileri ilgili internet adresinde duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve İntibak İşlemleri

Ön Değerlendirme

Madde 18 – (1)  Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz, ilgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri internet adresinde ilan edilir.

Değerlendirme

Madde 19 – (1)  Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurullarına sunulur.

(2) Değerlendirmelerde, adayların üniversiteye giriş sınav puanı, genel not ortalaması, program uyumu ve benzeri ölçütler göz önüne alınarak adayların başarı notu belirlenir ve adaylar başarı notuna göre sıralanır.

(3) En başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

(4) Kabul ve ret kararları bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen adayların listesi ilgili Fakülte tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir.

İntibak İşlemleri

Madde 20– (1) AGÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamaları olduğu gibi yansıtılır.

(2) Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

(3) AGÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu derslerin AGÜ’de hangi nota karşılık geldiği ilgili yönetim kurullarında karara bağlanır ve öğrencilerin transkriptlerine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

Azami Süre

Madde 21 – (1) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuçların İlanı

Madde 22 – (1)  Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili internet adresinde duyurulur.

Katkı Payı Ödemeleri

Madde 23 – (1)  Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki kurum/bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak öderler.

Yürürlük
Madde 24 –
 (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 15.07.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25 – 
(1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.