ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı Abdullah Gül Üniversitesi lisans programlarına uluslararası öğrenci başvurusu, kabulü ve kayıt süreçleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönerge, Abdullah Gül Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmek üzere kendi imkânlarıyla yurt dışından gelecek uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1)Uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından düzenlenen “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde yapılır.

Tanımlar

Madde 4 - (1)Bu yönergede geçen;

a)ACT: “American College Testing” sınavını,

b)AGÜ:Abdullah Gül Üniversitesini,

c)GCE AL:“General Certificate of Education Advanced Level” belgesini,

d)IB-Diploma: “International Baccalaureate Diploma” belgesini,

e)İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,

f)İMS: Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavını,

g)KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

h)Öğrenim meşruhatlı giriş vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere T.C. dış temsilciliklerince verilen giriş iznini,

i)Öğrenim meşruhatlı vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere, öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca verilen izni,

j)Öğrenci Seçme Komisyonu: AGÜ’ye başvuran uluslararası adayların yerleştirme süreciyle ilgilenen ve Rektör tarafından seçilen komisyonu,

k)Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

l)SAT:“Scholastic Aptitude Test” belgesini,

m)Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

n)TOEFL: "Test of English as a Foreign Language" sınavını,

o)Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p)YÖK:Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme

Kontenjanlar

Madde 5 - (1) Uluslararası öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kontenjanların % 35'ini aşamaz.

(2) Kontenjanlar, bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlendikten sonra AGÜ Senatosu tarafından onaylanır ve YÖK Başkanlığına bildirilir.

(3) Başvuran adayların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından yapılır.

(4) AGÜ ilan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması hâlinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanların diğer program kontenjanlarına eklenmesine Öğrenci Seçme Komisyonu karar verir.

Başvuracak Adaylar

Madde 6 - (1) Adayların T.C. makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekir.

(2) Adaylardan;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü yer almaktadır. Yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar vardır.),

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),

d) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

(3) Adaylardan;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL belgesine sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Bu maddenin 2’nci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL belgesine sahip olanlarla 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolejlere ve liselere kayıt yaptırarak eğitim alan ve GCE AL belgesine sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullarla Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu veya bu maddenin 2’nci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru Koşulları

Madde 7 - (1) Gerekli görüldüğü takdirde adaylar, Türkçe düzeyleri belirlenmek üzere ilgili yönetim kurullarınca belirlenen koşullar ve istenilen belgeler çerçevesinde yapılacak bir sınava tabi tutulurlar.

(2) Başvuru yapmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu adayların T.C. dış temsilciliklerince verilen "Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesini", kabul mektubu gönderilen adayların ise Türkiye'de öğrenim yapmak üzere ikamet edebilmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca verilen "Öğrenim Meşruhatlı Vize"yi almaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Madde 8 – (1) Adayların başvuru duyurusunda istenen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle ilgili birime ilan edilen başvuru tarihleri arasında sunması şarttır.

(2) Başvurusu kabul edilen adaylar, istenmesi hâlinde başvuru sırasında teslim ettikleri belgelerin asıllarını da vermekle mükelleftir.

Değerlendirme Ölçütleri

Madde 9 - (1) Adayların değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası sınav sonuçları ve diploma notları esas alınabileceği gibi, AGÜ Senatosu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde bir sınav da yapılabilir.

(2) Değerlendirmede esas alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavla ve diplomayla başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için bu sınavdan alınması gereken minimum puanlar veya diploma notları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Üniversitenin web sayfasında duyurulur.

(3) Üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavdan veya diploma notlarından minimum puanları almak, programa kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilen öğrencilerin farklı ülkelerden olması dikkate alınabilir.

Ön Değerlendirme

Madde 10 – (1)Başvurular, ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci Seçme Komisyonutarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

Madde 11 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde adayın ulusal / uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal veya uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler, dikkate alınabilir.

(2) Adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirilme işlemleri Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından tamamlanır ve ÜYK'nın onayına sunulur. ÜYK tarafından son şekli onaylanan listeler, Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Kabul edilen adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek adaylardan kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir.

(3) Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmî kabul mektubu gönderilir.

(4) Adaylarla iletişim ve kabul edilen adayların rehberlik hizmetleri Uluslararası Ofis tarafından yürütülür.

(5) Kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Burs Olanakları

Madde 12 – (1) Uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyetine veya indirim koşullarına ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sağlık Sigortası

Madde 13 – (1)6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası” talep etmeleri hâlinde Üniversitemize ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadırlar.

Aksi hâlde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 14 - (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler;

a) Türk kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmakla ve gerekli belgeleri almakla,

b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 15 gün içinde bildirmekle,

ç) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahallî emniyet makamlarından yenisini almakla,

d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde hem ayrıldıkları hem naklettikleri yerlerin mahallî emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.

Genel Hükümler

Madde 15 - (1) Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

Madde 16 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemiyle idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 – (1) Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.