--> Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 03.06.2020 tarih ve 18.01 sayılı kararı ile; “Öğrenciler kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, proje, ödev ve harf notlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili bölüme yazılı olarak yapılır. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak, birim tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenir. Sonuç, birim kurulu kararının ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye bilgi verilir.” olarak oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Üniversitemiz Tek Ders Sınavı Yönerge Değişikliği: Üniversitemiz Senatosunun 28.08.2019 tarih ve 26.04 sayılı kararı ile; Abdullah Gül Üniversitesi Tek Ders Sınavı ve Not Yükseltme Sınavı Uygulama Esaslarında yer alan "Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili bölüm kararı veya ortak dersler için Senato kararı ile yarıyıl sınavları sonunda bir defaya mahsus tek ders sınavı hakkı tanınır" maddesinin "Tek bir dersten F notu olduğu için mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili bölüm kurulu kararı veya ortak dersler için Senato kararı ile yarıyıl sınavları ve yaz okulu sonunda bir defaya mahsus tek ders sınav hakkı tanınır." şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Withdraw Dersi Bulunan Öğrencilerin Mezuniyeti: Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2019 tarih ve 20.03 sayılı kararı ile Mezuniyet durumunda olup da bir veya birkaç seçmeli dersten W (Withdraw) notu bulunan öğrencilerin mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olmaları şartıyla mezun olabileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Mezun Durumundaki Son Dönemlerinde Fazla Almış Oldukları Seçmeli Dersleri: Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2019 tarih ve 20.04 sayılı kararı ile; Üniversitemizdeki mezun durumundaki öğrencilerimizin son dönemlerinde fazladan almış oldukları seçmeli derslerin istemeleri halinde NI statüsüne alınmasının ret edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Mezuniyet Dönemindeki Öğrencilerin Maksimum Alacağı AKTS: Üniversitemiz Senatosunun 28.02.2018 tarih ve 06.01 sayılı kararı ile; Mezuniyet dönemindeki öğrenciler (alacağı tüm dersleri başardığı takdirde o dönem sonunda mezun olabilecek öğrenciler) not ortalamasına bakılmaksızın danışman onayı ile o programın müfredatındaki en yüksek AKTS'nin üzerine 15 AKTS'ye kadar ders alabileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ders İntibakı: Üniversitemiz Senatosunun 11.04.2018 tarih ve 10.01 sayılı kararı ile; Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarından üniversitemize yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelerde almış oldukları zorunlu Türkçe, Tarih ve İş Sağlığı Güvenliği derslerinin üniversitemizdeki verilen ilgili ders yerine sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ders İntibakı: Üniversitemiz Senatosunun 15.08.2018 tarih ve 39.02 sayılı kararı ile; Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları Türkçe, Tarih ve iş Sağlığı ve Güvenliği dersleri hariç diğer derslerin sadece İngilizce olarak alınması halinde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı doğrultusunda yeni programlarına sayılmasına, intibakı yapılan derslerin AGÜ'de hangi nota karşılık geldiği ilgili yönetim kurullarında karara bağlanmasına ve öğrencilerin transkriptlerine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Derslerin Ön Koşulları: Üniversitemiz Senatosunun 26.07.2017 tarih ve 22.04 sayılı kararı ile; Eğitim Komisyonu Başkanlığının 20.07.2017 tarihli gündem talep yazısına istinaden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına başlayan öğrenciler için geçerli olmak üzere;

BRIDGE dersinin, GLB 201 ve GLB 202 derslerinin önkoşulu olmasına,

ENG 101 dersinin, GLB 301 ve GLB 302 derslerinin önkoşulu olmasına,

oy birliği ile karar verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> 667 KHK lı öğrenci :Üniversitemiz Senatosunun 26.07.2017 tarih ve 22.04 sayılı kararı ile; 

667 KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yerleşen öğrencilerden ortalaması 2.00 ve üzeri olanların "Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabi olmalarınaoy birliği ile karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Kapatılan Derslerin Yerine Sayılacak Derslerin Belirlenmesi: Bölüm müfredatında yer alan PDA 101 (Professional Development I) ile PDA 102 (Professional Development II) dersleri 2017-2018 güz dönemi itibariyle kapatıldığından, söz konusu derslerin yerine aşağıda belirtilen derslerin sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EDU 201 (YOU ARE WHAT YOU DREAM OF)

PSY 202 (PSYCHOLOGY FOR EVERYDAY LIFE)

WTC 101 (WEIGHT TRAINING & CONDITIONING)

SOC 101 (INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE)

SOC 111 (EASTERN MEDITERRANEAN SOCIETIES: HISTORY, POLITICS, CULTURE)

SOC 373 (HEALTH AND POLITICS)

GLB 101 (AGU WAYS)

GLB 102 ( INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP)

GLB 201 (FOOD AND HEALTH)

GLB 202 (IMMIGRATION AND POPULATION)